Klub absolventov
Fakulty Manažmentu
Prešovskej univerzity v Prešove


Exkurzia Katedry turizmu a hotelového manažmentu FM –jaskyne NP Slovenský kras


Katedra turizmu a hotelového manažmentu FM zorganizovala v apríli 2014 ďalšiu z radu exkurzií. Tentoraz to bola exkurzia do Jasovskej a Gombaseckej jaskyne a bola určená prioritne pre študentov 1. ročníka odboru Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo. Tí tak mohli, v rámci predmetu Ochrana prírody a ekoturizmus, vidieť Národné prírodné pamiatky v národnom parku Slovenský kras. Zo sprístupnených jaskýň Slovenského a Aggtelekského krasu sú obidve zaradené do svetového prírodného dedičstva UNESCO. Jasovská jaskyňa bola vytvorená ponornými tokmi rieky Bodvy v druhohorných triasových vápencoch v piatich vývojových úrovniach. Je známa výskytom bohatej kalcitovej sintrovej výplne, viacerými archeologickými nálezmi i zaujímavou históriou. O tom, že jaskyňu poznali už pred niekoľkými storočiami, svedčí bratrícky nápis v Husitskej sieni z roku 1452. Jasovská jaskyňa je významným zimoviskom netopierov a je známa predovšetkým širokým druhovým zastúpením. Zimuje tu až 19 druhov z celkového počtu 24 druhov žijúcich na Slovensku. Teplota vzduchu sa pohybuje od 8,8 do 9,4 °C a relatívna vlhkosť vzduchu je 90 až 98 %, čo vytvára ideálne podmienky na speleoterapiu, ktorú využívajú predovšetkým pacienti z kúpeľov Štós. Gombasecká jaskyňa patrí medzi najvýznamnejšie jaskyne Národného parku Slovenský kras. Na prehliadkovej trase sa návštevník môže stretnúť najmä s tenkými, dutými sintrovými brčkami, ktoré sú tu vytvorené a zachované v takom rozsahu, ako v žiadnej inej jaskyni na Slovensku. Okrem toho sa tu vyskytujú aj iné formy stalaktitov, stalagmity a rôzne náteky. Teplota v jaskyni je 9 až 9,4 °C. Táto exkurzia bola jednou zo šiestich exkurzií organizovaných Katedrou turizmu a hotelového manažmentu FM PU v Prešove v akademickom roku 2013/2014 pre študentov odboru Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo (Dr. Mitríková a Dr. Matušíková: 11/2013 – Kraków a Wieliczka, 12/2013 – Budapešť, 4/2014 – jaskyne NP Slovenský kras; Ing. Šenková: 3/2014 – odborná exkurzia hotelov vo Vysokých Tatrách, Dr. Švedová: 5/2014 – severovýchod Slovenska vrátane Bardejovských kúpeľov a 5/2014 juhovýchod Slovenska vrátane jaskýň maďarského Aggteleku).


Zdroj: Na pulze 2014

RNDr. Jana Mitríková, PhD.
KTaHM PU v Prešove