Klub absolventov
Fakulty Manažmentu
Prešovskej univerzity v Prešove


Fakulta manažmentu na exkurziách


Aktuálne je  veľký dôraz kladený na prepájanie teórie s praxou a ani Fakulta manažmentu v tomto smere nezaostáva. V zimnom semestri akademického roka 2015/2016 študenti študijného programu Environmentálny manažment v bakalárskom aj magisterskom stupni absolvovali exkurzie v 2 podnikoch, v ktorých by sa práve oni po ukončení štúdia mohli uplatniť.
Prvým z nich bola spoločnosť Spravbytkomfort Prešov, ktorá sa orientuje na zabezpečovanie komplexnej správy bytov a objektov na zmluvnom základe - facility manažment a na výrobu, rozvod a predaj tepelnej energie a TÚV - energetický manažment. V rámci exkurzie sa študenti dozvedeli viac o procese výroby tepla a teplej úžitkovej vody. V reálnych podmienkach študenti zistili v čom spočívajú výhody a nevýhody využívania obnoviteľných zdrojov energie - biomasy pri výrobe teplej úžitkovej vody a tepla pre obyvateľov mesta Prešov. Druhým podnikom bola spoločnosť Fecupral, ktorá sa už od roku 1994 zaoberá zberom a triedením odpadov, ako aj likvidáciou nebezpečných odpadov. Obsahom exkurzie boli praktické ukážky automatického triedenia, spracovania odpadov až po jeho expedíciu pre ďalšie využitie.  Vysoký záujem bol napr. o spaľovňu, ktorá je určená predovšetkým na priame oxidačné dvojstupňové kontinuálne spaľovanie odpadu.

Jedným z cieľov Fakulty manažmentu je poskytovať aj naďalej možnosti stáží a exkurzií, ktoré priblížia študentom preberanú problematiku z prednášok a seminárov. Ďakujeme spoločnosti Spravbytkomfort a Fecupral za ústretovú spoluprácu. Veríme, že tento trend prepojenia teórie s praxou bude pokračovať aj v ďalšom semestri a všetkým študentom prajeme veľa poučných zážitkov.


Zdroj: Na pulze 2015

kolektív Katedry environmentálneho manažmentu
Fakulty manažmentu
Foto: Archív FM