Klub absolventov
Fakulty Manažmentu
Prešovskej univerzity v Prešove


Fakulta manažmentu sa teší záujmu učiteľských mobilít zo zahraničia


Ako aj po ostatné roky, tak aj tento rok sa Fakulta manažmentu, Prešovskej univerzity v Prešove stala miestom realizácie mnohých učiteľských mobilít. Na pôde Fakulty manažmentu sa tak spoločne do konca akademického roka zrealizuje spolu 15 mobilít zahraničných vedecko-výskumných pracovníkov. V posledných dvoch rokoch zahraničné oddelenie vníma zvýšený záujem vzhľadom na možnosť príchodu na Fakultu skrz SAIA (Slovenská akademická informačná agentúra) a jej Národný štipendijný program na podporu mobilít. V tomto prípade sa vyskytlo mnoho prípadov žiadostí nielen z európskeho priestoru, ale aj z Ázie. Okrem spomínaného programu sa prevažná časť mobilít realizuje prostredníctvom programu Erasmus+, ktorý poskytuje možnosť učiteľských mobilít, ako aj mobilít administratívnych pracovníkov. Celkovo sa v rámci programu Erasmus+ uskutočnilo 10 učiteľských mobilít z krajín: Grécko (Thessaloniki), Česká republika (Praha, Opava), Poľsko (Kraków, Rzeszów, Kielce, Jelenia Góra). V rámci programu Ceepus boli zrealizované 2 mobility z Poľska (Rzeszów) a prostredníctvom iných programov 3 mobility (Maďarsko, Ukrajina, Poľsko).
Realizácia takýchto mobilít so sebou prináša množstvo pozitív. Okrem faktu, že študenti majú možnosť vidieť a zažiť prednášky zahraničných kolegov v cudzom jazyku (zvyčajne angličtine) v rámci predmetov ich študijného programu, prinášajú aj ďalšie výhody. Medzi ne možno zaradiť hlavne spájanie vedecko- pedagogických pracovníkov v rôznych aktivitách. Najčastejšie sa jedná o spoločnú publikačnú aktivitu, uchádzanie sa o medzinárodné projekty na jednotnej báze, resp. účasť na medzinárodných konferenciách, ktoré jednotlivé inštitúcie organizujú. Medzi často ako aj opätovne prichádzajúcich patria partneri, ktorí sa na domácich univerzitách sústredia najmä na oblasť cestovného ruchu, ktorá tak svojím spôsobom napĺňa aj svoju podstatu a teda, že ľudia cestujú.
Medzi potešujúce správy patrí aj nadviazanie nových zahraničných kontaktov v portugalskom Santaréme ako aj v bulharskom Plodive, kde budú mať študenti fakulty tiež možnosť od budúceho akademického roka vycestovať a realizovať svoje mobility. Samozrejme to platí aj pre zahraničných študentov pre štúdium na pôde FM, kde sa výučba pre študentov z partnerských škôl zabezpečuje vždy v letnom semestri.

Zahraničná aktivita je aktívna aj počas letného obdobia, kedy majú študenti možnosť vycestovať vďaka Erasmus+ stážam a stážam absolventov na niekoľko mesiacov. Skrz takýchto možností je jednoznačné prepojenie teórie s praxou študentov, ktoré im mnoho krát prináša po ukončení štúdia konkurenčnú výhodu pri uplatňovaní sa na trhu práce. Aj toto leto predpokladáme záujem niekoľkých študentov o absolvovanie zahraničnej stáže v rámci spomínaného programu, ktorý jednak obohacuje poznanie a otvára nové možnosti do budúcnosti. Teší nás však aj spolupráca s partnerským strediskom pre realizovanie praxe študentov na gréckom polostrove Chalkidiki. Sani resort s.a. spolupracuje s FM a jej predošlým Inštitútom turizmu a hotelového manažmentu už 15-tu letnú sezónu. Študenti najmä študijného odboru 8.1.1 Turizmus, hotelierstvo, kúpeľníctvo tak majú možnosť nadobúdať svoje praktické skúsenosti na rôznych pozíciách v rámci celého rezortu, ktorý pozostáva z komplexu 4* a 5* hotelových zariadení. Minimálna dĺžka pobytu je každý rok 90 dní, počas ktorých spoznávajú systém a chod ubytovacích zariadení v cestovnom ruchu, objavujú podmienky rozvoja cestovného ruchu a jeho podstatu v danej krajine, získavajú potrebné zručnosti, trénujú si reálne postupy, nadväzujú nové medzinárodné kontakty a mnohé ďalšie. V júni očakávame taktiež príchod srbských študentov z partnerskej Vysokej hotelierskej školy v Belehrade, ktorý každoročne absolvujú povinnú odbornú prax v Bardejovských kúpeľov, ktoré sú tak isto dlhoročnými partnermi Fakulty manažmentu v rôznych oblastiach.

 


Zdroj: Na pulze 2015

PhDr.Daniela Matušíková, PhD