Klub absolventov
Fakulty Manažmentu
Prešovskej univerzity v Prešove


Predstavitelia Wyzszej Szkoly Biznesu – National Louis University na návšteve Fakulty manažmentu PU v Prešove


 
Dňa 17. 9. 2015 sme v priestoroch Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove privítali návštevu zo súkromnej vysokej školy Wyzsza Szkola Biznesu – National Louis University (WSB-NLU), Nowy Sacz, Poľsko, ktorá má svoje študijné programy zamerané na odbor manažment a informatiku.  Svojou prítomnosťou nás poctil Dekan fakulty Dariusz Wozniak PhD.  a vedecko-pedagogický pracovník Justyna Sokolowska-Wozniak, PhD.


Cieľom stretnutia na oddelení vonkajších vzťahov Fakulty manažmentu bolo vzájomné oboznámenie sa so štruktúrou a ponukou študijných programov a foriem výučby na obidvoch inštitúciách.


Predmetom diskusie boli predovšetkým oblasti možnej budúcej spolupráce medzi Fakultou manažmentu a WSB-NLU a hľadanie jednotlivých foriem spolupráce v rozličných oblastiach pôsobenia obidvoch inštitúcií. Predstavitelia poľskej vysokej školy sa zaujímali o študijné odbory a programy poskytované na Fakulte manažmentu, počet študentov, štruktúru a zloženie vedecko-pedagogických pracovníkov FM PU, formu štúdia za účelom analyzovania jednotlivých oblastí spolupráce, ktorá by bola prínosom pre obidve strany.


Ako vyplynulo z diskusie, prieniky možnej budúcej spolupráce sa rysujú najmä vo vykonávaní aktivít v rámci spoločného projektu. Ďalej sa analyzovali možnosti spolupráce v oblasti štúdia vo všetkých troch stupňoch štúdia, tak bakalárskeho, magisterského, ako aj doktorandského stupňa štúdia, vedecko-výskumnej činnosti, v rámci študentských a učiteľských mobilít, možnosti stáže a praxe pre interných alebo externých doktorandov a študentov, školení administratívnych pracovníkov a pod.


Na stretnutí sa dohodli konkrétne kroky, postupy a podmienky vzájomnej komunikácie.  Predstavitelia FM PU dostali pozvanie na osobnú návštevu WSB-NLU v Poľsku. Ďalšie spoločné stretnutie s predstaviteľmi  WSB-NLU bolo naplánované na jar budúceho roku.


Zdroj: Na pulze 2015

Mgr. Eva Benková, PhD.
Prodekanka pre zahraničné vzťahy
FM PU v Prešove
Foto: Archív FM