Klub absolventov
Fakulty Manažmentu
Prešovskej univerzity v Prešove


Skúsenosti s prípravou odborníkov pre cestovný ruch na PU v Prešove


V apríli tohto roku uplynulo dvadsať rokov od chvíle, keď v Prešove v roku 1994 vzniklo prvé vysokoškolské pracovisko pre prípravu odborníkov pre cestovný ruch. Bol ním Inštitút turizmu a hotelového manažmentu pri Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, pracovisko v Prešove. Hlavnou osobou, ktorá sa zaslúžila o vznik tohto pracoviska bol doc. PaedDr. Milan Ďuriček, CSc., ktorý bol prvým riaditeľom inštitútu. Uvedené pracovisko vzniklo s podporou rektorátu univerzity, ale tiež s významnou materiálnou a pedagogickou pomocou zo strany Francúzska, presnejšie Inštitútu turizmu a hotelierstva na Savojskej univerzite v Chambéry (Université de Savoie).  Značnou mierou sa o vznik prvého vysokoškolského pracoviska pre prípravu odborníkov v Prešove zaslúžil renomovaný odborník v oblasti cestovného ruchu prof. Michél Bauer zo spomínanej francúzskej univerzity. Počas niekoľkých pobytov v Prešove osobne pomáhal pri rozbehu vysokoškolskej výučby a spolu s  manželkou - lektorkou francúzskeho jazyka sa navždy zapísali do histórie tohto vysokoškolského štúdia v Prešove.

Štúdium začalo v septembri 1994 v dočasných priestoroch Domova mládeže UPJŠ v Prešove a v budove medzinárodného združenia ROBOT v Prešove. Už v apríli 1996 sa Inštitút turizmu a hotelového manažmentu UPJŠ presťahoval do renovovanej budovy v centre Prešova na ul. Konštantínova č. 16.

Hneď od prvých dní sa vysokoškolské štúdium cestovného ruchu v Prešove líšilo od ostatných pracovísk, ktoré pripravovali odborníkov pre cestovný ruch na Slovensku. Teoretická príprava mala svoj odraz v štruktúre učebných plánov, ktoré sa skladali z jednotlivých blokov (ekonomicko-manažérske prednášky, odborné predmety z cestovného ruchu, matematicko-štatistické a predmety z oblasti informatiky, spoločenskovedné predmety a cudzie jazyky). Veľký dôraz sa kládol na logický sled jednotlivých predmetov, medzipredmetové vzťahy a tiež  na vyučovanie cudzích jazykov. Keďže štúdium sa začalo so značnou podporou francúzskej strany (literatúra, učebné texty, odborné časopisy, lektorská činnosť, možnosť krátkodobých a dlhodobých pobytov na Savojskej univerzite vo Francúzsku), francúzsky jazyk bol  v priebehu štúdia povinným jazykom.  Ďalšími vyučovanými jazykmi boli anglický alebo nemecký jazyk a študenti na záver štúdia absolvovali štátnu skúšku z komunikácie v dvoch cudzích jazykoch.
Popri teoretickej príprave bol neoddeliteľnou súčasťou vysokoškolskej výučby prepracovaný systém odborných domácich a zahraničných praxí (podnikateľské subjekty na Slovensku -  hotely, reštaurácie, cestovné kancelárie, informačné strediská, dopravné spoločnosti, kúpeľné zariadenia a pod. a atraktívne zahraničné odborné praxe v Grécku – Sani Resort Chalkidiki a vo Francúzsku - Nice).

Po vzniku Prešovskej univerzity v roku  1997 sa Inštitút turizmu a hotelového manažmentu stal súčasťou Filozofickej fakulty, kde už pôsobila Katedra personálneho manažmentu, mnohé spoločenskovedné a jazykové katedry, ktoré sa rozhodujúcou mierou podieľali na jazykovej príprave študentov. Výhody začlenenia Inštitútu turizmu a hotelového manažmentu sa prejavili aj v tom, že spoločným úsilím s Katedrou personálneho manažmentu sa pripravili spoločné učebné plány v študijnom odbore Ekonomika a manažment podniku v dvoch špecializáciách, a to  Manažment turizmu a hotelierstva a  Personálny manažment. Spojením skúseností, odbornosti a personálneho zabezpečenia sa dosiahlo otvorenie magisterského štúdia v uvedenom odbore už od akademického roka 1997/1998. V roku 2004 spojením troch pracovísk (Katedra personálneho manažmentu, Inštitút turizmu a hotelového manažmentu a tiež Katedra verejnej správy z Fakulty humanitných a prírodných vied) sa vytvárajú podmienky pre vznik Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity ako vysokoškolskej inštitúcie, ktorá už 10 rokov pripravuje  kvalifikovaných odborníkov - manažérov pre rôzne oblasti spoločnosti. V súčasnosti  je Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove vzdelávacou inštitúciou, ktorá poskytuje v prešovskom kraji ako jediná ekonomické univerzitné vzdelanie v oblasti manažmentu, ale aj v oblasti turizmu, hotelierstva a kúpeľníctva v odbore cestovný ruch a v oblasti environmentálneho manažmentu. U študentov v bakalárskom študijnom programe Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo je snaha rozvíjať ich predpoklady a možnosti významnou mierou prispievať k zvyšovaniu kvality poskytovaných služieb v oblasti cestovného ruchu na Slovensku.  


Zdroj: Na pulze 2014

Ing. Anna Šenková, PhD.
doc. Ing. Štefan Kireta, CSc