Klub absolventov
Fakulty Manažmentu
Prešovskej univerzity v Prešove


Fakulta manažmentu v roku 2015 - Rozhovor s dekanom prof. Ing. Róbertom Štefkom, Ph.D.


So začiatkom nového akademického roka naše pozvanie na rozhovor prijal dekan Fakulty manažmentu prof. Ing. Róbert Štefko, Ph.D. Pri tejto príležitosti, sme mu v súvislosti s rokom 2015, ale aj s novým akademickým rokom položili niekoľko otázok.

Vážený pán dekan, ako by ste charakterizovali pozíciu Fakulty manažmentu a jej situáciu v roku 2015 aj vo vzťahu k práve začínajúcemu akademickému roku ?

Naša fakulta sa od svojho vzniku vyprofilovala na významnú inštitúciu univerzitného vzdelávania. Vznikla ako samostatná fakulta ekonomického typu v roku 2004, pritom má však silnú tradíciu poskytovania ekonomicko-manažérskeho vzdelávania, ktoré sa realizuje na univerzite už viac ako 25 rokov (pôvodne sa naše manažérske štúdium realizovalo ešte na Univerzite P. J. Šafárika). V súčasnosti naša fakulta poskytuje v Prešovskom kraji jediné univerzitné vzdelanie nielen v ekonomickom študijnom programe Manažment, ale aj v ekonomicko-prírodovedeckom študijnom programe Environmentálny manažment, a tiež v študijnom programe Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo v študijnom odbore  Cestovný ruch.

Vďaka dynamickému a úspešnému rozvoju, zameranému najmä na vedecký výskum a na dosahovanie vysokých akademických štandardov, má naša fakulta pre akademický rok 2015/2016 akreditované všetky stupne štúdia, a to bakalárske štúdium v 3 študijných programoch, magisterské štúdium v 2 študijných programoch, vrátane doktorských rigoróznych konaní („PhDr.“ a „RNDr.“), aj najvyššie - doktorandské štúdium („PhD.“).

Fakulta má súčasne jedinečné a nezastupiteľné miesto aj poslanie v štruktúre Prešovskej univerzity aj vo vzťahu k trhu práce, zvlášť k regionálnemu trhu práce. 

Ktoré zo skutočností hodnotíte ako silné stránky a úspechy Vašej fakulty v roku 2015, ktorý je možné skrz výsledky komplexnej akreditácie vysokých škôl považovať za vysoko dynamický?

Atraktivita fakulty aj v porovnaní s konkurenčnými inštitúciami na Slovensku, ale aj v rámci našej univerzity. Aj v kontexte celoslovenských pretrvávajúcich problémov so záujmom uchádzačov o štúdium (aj z dôvodu nižších populačných ročníkov) sa naša fakulta aj v roku 2015 teší zo záujmu vyše 1700 uchádzačov o štúdium.

Dynamika fakulty v plnení akademických štandardov. V oblasti vedeckého výskumu oproti stavu v čase vzniku fakulty v r. 2004 sa doslova rádovo zvýšila výskumná úroveň fakulty, keď v roku 2015 prebieha paralelne na našej fakulte riešenie 20 vedecko-výskumných grantov domácich aj medzinárodných (v čase vzniku boli riešené ročne 1-2 takéto výskumné granty). Pedagógom fakulty vyšlo za posledný uzavretý registrovaný rok 2014 množstvo publikácií vo vedeckých databázach Web of Science, Scopus, ale v tom istom roku aj napríklad 10 publikácií v karentovaných časopisoch, t.j. v najprestížnejšej vedeckej databáze Current Contents. Tiež množstvo monografií a ďalších typov publikácií v celkovom množstve za evidenčne uzavretý rok 2014 spolu cca 500 publikačných jednotiek.

Tohtoročná akreditácia najnovšieho magisterského štúdia v ekonomicko-prírodovedeckom študijnom programe Environmentálny manažment v rovnomennom študijnom odbore č. 4.3.3., pričom sme v lete tohto roku získali právo udeľovať v rigoróznom konaní aj titul „RNDr.“ (popri našom práve udeľovania titulu „PhDr.“ v študijnom odbore 3.3.15 Manažment).

V najbližšom čase v tomto semestri sa chystáme na otvorenie ďalšej budovy Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove. Táto novostavba tvorí v centre mesta spolu s doterajšími priestormi vzájomne prepojený ucelený komplex budov. Aj vďaka tomuto realizovanému projektu mohla naša fakulta výrazne pomôcť s počtom študentov Prešovskej univerzite v Prešove tým, že sme tohto roku prijali väčšie množstvo študentov do prvých ročníkov všetkých spolu 10 študijných programov, t.j.  6 študijných programov v dennej forme štúdia a tiež 4 študijných programov v externej forme štúdia, a to vo všetkých 3 stupňoch štúdia. Napriek tomu, že odovzdanie uvedenej novostavby do užívania fakulty má podľa mojich informácií 1-2 mesačný časový sklz, čo spôsobuje isté problémy a časové sklamanie, verím, že to naši študenti pochopia.

Teší nás aj záujem zahraničných uchádzačov o štúdium na našej fakulte. Fakulta im vychádza v ústrety.

Práve končiaca komplexná akreditácia podľa výsledkov posúdenia nášho spisu Akreditačnou komisiou, poradným orgánom vlády SR, zatrieďuje našu Prešovskú univerzitu v Prešove do kategórie univerzitných vysokých škôl. Akreditačná komisia súčasne kladne posúdila práva našej fakulty manažmentu realizovať štúdium vo všetkých stupňoch štúdia, a to v  6 študijných programoch v dennej aj v 6 študijných programoch externej forme štúdia.

Akademický senát našej fakulty schválil nový Organizačný poriadok FM PU, ktorý umožňuje ďalší dynamický vývoj fakulty v ponuke vysokoškolského vzdelávania aj vo výskume. Operatívnosť pri reakcii fakulty na prichádzajúce príležitosti sa výrazne zvyšuje.

V tomto mesiaci boli schválení akademickým senátom našej univerzity jej noví prorektori, pričom polovicu z týchto 4 úradujúcich prorektorov univerzity tvoria docenti v odbore manažment z našej fakulty

Fakulta disponuje kvalitným kolektívom odborníkov z radov interných univerzitných profesorov, docentov a odborných asistentov, pričom všetci z nich sú nositeľmi titulu PhD., vysoko prevažujú tí, ktorí svoj titul dosiahli na iných, aj zahraničných univerzitách. Uvedené skutočnosti patria medzi významný zdroj aj stimulátor konkurencie myšlienok, ktorá vedie k vysokej kvalite.

Vytvorené interné garančné prostredie fakulty cca 90 vyučujúcich, a to 24 interných univerzitných profesorov a docentov a takmer 50 odborných asistentov, spolu s vyučujúcimi 18 internými  doktorandmi, je dostatočnou zárukou udržania akreditácie študijných programov vo všetkých stupňoch štúdia. Kvalitne napĺňať poslanie fakulte pomáha okrem uvedených 90 vyučujúcich  ďalších 20 administratívnych zamestnancov fakulty.

Dôraz kladie fakulta  najmä na prehlbovanie a rozširovanie medzinárodnej spolupráce prostredníctvom partnerských zmlúv, ktoré sú založené na tradícii a dlhodobej spolupráci so zahraničnými vysokoškolskými inštitúciami. Máme bohaté zahraničné vzťahy a spolupracujeme s fakultami a univerzitami vo vyspelých krajinách (Francúzsko, Anglicko, Grécko, Turecko, Poľsko, Česko, Portugalsko, Maďarsko, Ukrajina, atď.). Pedagógovia fakulty riešia aj niektoré medzinárodné výskumné granty.

S funkciou dekana sa spája veľa náročnej práce, čo Vás pri tomto neustálom kolobehu povinností osobne v poslednom období najviac potešilo vo vzťahu k Vašej fakulte?

Možno ide zdanlivo o nie výraznú záležitosť, mňa však asi najviac v súvislosti s našou fakultou v poslednom čase potešila. Tajomník našej fakulty JUDr. Jozef Bujňák pred približne mesiacom v lete rokoval s okresným úradom práce v Prešove a požiadal ho pridelenie nezamestnaných vysokoškolských absolventov pre vykonávanie prác na našu fakultu formou absolventskej praxe, pričom požiadal pokiaľ možno o absolventov manažmentu. Uvedený okresný úrad práce v Prešove po preverení situácie oznámil nášmu pánovi tajomníkovi, že nemá v evidencii žiadneho nezamestnaného absolventa našej fakulty a že mu preto nemôže vyhovieť. Potešiteľné sú aj ďalšie informácie v súvislosti s uplatnením našich absolventov v praxi. Napríklad na základe informácií ktoré priniesol 25.02.2014 pracovný portál www.tujepraca.sk patrí naša fakulta od roku 2010 medzi najúspešnejšie fakulty v Prešovskom kraji v oblasti zamestnanosti absolventov. Naša fakulta manažmentu je v poradí treťou fakultou s najnižšou mierou nezamestnanosti –  na úrovni  3,87 %,  spomedzi 10 fakúlt ktoré majú sídlo v Prešovskom samosprávnom kraji. Absolventi FM PU sú teda schopní nájsť si po ukončení štúdia zamestnanie v relatívne krátkom čase. Táto nízka miera nezamestnanosti absolventov našej fakulty je úspechom fakulty nielen v rámci nášho Prešovského samosprávneho kraja, ale aj v porovnaní s viacerými fakultami ekonomického typu z iných krajov Slovenska.


Zdroj: Na pulze 2015

Mgr. Richard Fedorko, PhD.
RNDr. Adriena Šmihulová