Klub absolventov
Fakulty Manažmentu
Prešovskej univerzity v Prešove


Ukončili sme projekt „Reforma vzdelávania na Fakulte manažmentu PU v Prešove“ , ktorý bol spolufinancovaný zo zdrojov EÚ


Projekt „Reforma vzdelávania na Fakulte manažmentu PU v Prešove“ (ITMS: 26110230111) bol realizovaný v rámci prioritnej osi „Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy“ – výzva OPV-2012/1.2/05-SORO. Schválený rozpočet projektu bol vo výške 482.578,39 Euro z čoho nenávratný finančný príspevok zo zdrojov EÚ predstavoval čiastku 458.449,47 Euro. Z časového hľadiska trval projekt 26 mesiacov. Ukončený bol 30.11.2015. Projektovým manažérom bol Ing. Martin Rovňák, PhD., ktorý je vedúcim Katedry environmentálneho manažmentu. Samotný projekt sa realizoval na Fakulte manažmentu PU v Prešove na Konštantínovej 16, ktorá sa od svojho vzniku vyprofilovala na významnú inštitúciu univerzitného vzdelávania. Aj keď ako samostatná fakulta ekonomického typu vznikla v roku 2004, tradícia poskytovania ekonomicko-manažérskeho vzdelávania v Prešove má už viac ako  25 rokov. V  súčasnosti je FM jedinou  v Prešovskom kraji, ktorá poskytuje univerzitné vzdelanie  nielen v  ekonomickom študijnom programe Manažment, ale aj v ekonomicko-prírodovedeckom študijnom programe Environmentálny manažment, a tiež v študijnom programe Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo v študijnom odbore Cestovný ruch.

Vďaka dynamickému a úspešnému rozvoju, zameranému najmä na vedecký výskum a na dosahovanie vysokých akademických štandardov, má naša fakulta pre akademický rok 2015/2016 akreditované všetky stupne štúdia, a to bakalárske štúdium v 3 študijných programoch, magisterské štúdium v 2 študijných programoch, vrátane doktorských rigoróznych konaní („PhDr.“ a „RNDr.“), aj najvyššie - doktorandské štúdium („PhD.“). Fakulta má súčasne jedinečné a nezastupiteľné miesto aj poslanie v štruktúre Prešovskej univerzity v Prešove aj vo vzťahu k trhu práce, zvlášť k regionálnemu trhu práce.

Fakulta disponuje kvalitným kolektívom odborníkov z radov interných univerzitných profesorov, docentov a odborných asistentov, pričom všetci z nich sú nositeľmi titulu PhD., vysoko prevažujú tí, ktorí svoj titul dosiahli na iných, aj zahraničných univerzitách. Uvedené skutočnosti patria medzi významný zdroj aj stimulátor konkurencie myšlienok, ktorá vedie k vysokej kvalite. Vytvorené interné garančné prostredie fakulty cca 90 vyučujúcich, a to 24 interných univerzitných profesorov a docentov a takmer 50 odborných asistentov, spolu s vyučujúcimi 18 internými doktorandmi, je dostatočnou zárukou udržania akreditácie študijných programov vo všetkých stupňoch štúdia.

Na výsledky projektu je možné nazerať z viacerých uhlov pohľadov. Hlavným cieľom realizovaného projektu bolo dosiahnuť neustálu adaptáciu ponúkaných študijných programov fakulty a v konečnom dôsledku aj univerzity, na potreby vedomostnej spoločnosti prostredníctvom zvýšenia kvality vzdelávania. V tomto prípade išlo o zvyšovanie kvality vzdelávania inovovaním vybraných študijných programov. Projektom boli inovované dva bakalárske študijné programy, ktoré  zo svojho portfólia Fakulta manažmentu PU v Prešove ponúka. Akcent bol kladený na  potreby trhu práce a vedomostnej spoločnosti v zmysle európskych rozvojových programov, a taktiež podporu ľudských zdrojov v oblasti výskumu. Samotná inovácia vybraných študijných programov umožní našej fakulte, a zároveň i univerzite, prispôsobiť vysokoškolské vzdelávanie potrebám vedomostnej spoločnosti a zvýšiť úroveň kvality vzdelávania podľa európskych meradiel. Zároveň umožní vytvoriť nástroje na jej ďalšie zlepšovanie.

Za najväčší prínos projektu je možné považovať inováciu vybraných predmetov študijného odboru „4.3.3 Environmentálny manažment“ v študijnom programe „Environmentálny manažment“ a študijného odboru „8.1.1 Cestovný ruch“ v študijnom programe „Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo“.

Výstupmi projektu sú inovované návrhy obsahovej štruktúry (prednášok i seminárov) predmetov štúdia – nový informačný list a detaily projektu každého z uvedených výberových predmetov (sylabus), učebné pomôcky pre každého z navrhovaných povinných predmetov a špecifikovanie garancií v rámci každého z uvedených povinných predmetov.

Súčasťou projektu bola aj aktivita spojená so vzdelávaním zamestnancov Fakulty manažmentu PU v Prešove, ktorej cieľom bolo zvýšiť vedomostí a zručností zamestnancov výskumu a vývoja s orientáciou na rozvoj profesijných kompetencií. V rámci tejto aktivity sme realizovali teoretickú a praktickú výučbu zamestnancov výskumu a vývoja prostredníctvom odborných lektorov za účelom osvojovania si nových zručností a vedomostí realizáciou tréningov a školení odborníkmi.

Kurzy boli zamerané na praktické aplikácie využitia štatistiky a štatistických metód v praxi vysokoškolského učiteľa. Išlo napríklad o kurz základov ovládania softvéru Statistica, kurz využitia štatistiky v spoločenských vedách, analýzu časových radov, Data Mining a.i. Všetky kurzy lektorovali vybraní špecialisti prevažne z Českej republiky, ktorí na to majú licenciu priamo od výhradného distribútora softvéru Statistica v Čechách a na Slovensku. V rámci realizovaného projektu sa uskutočnil aj trojmesačný kurz anglického jazyka.

Formou štipendijného financovania 5 nových doktorandským miest prostredníctvom grantovej schémy na podporu najkvalitnejších ľudských zdrojov po dobu trvania projektu, t.j. dvoch rokov, projekt podporil proces tvorby perspektívneho jadra najkvalitnejších ľudských zdrojov v oblasti vedy, výskumu a vývoja na Fakulte manažmentu PU v Prešove. Bez kvalitných ľudských zdrojov, ako jednej časti infraštruktúry vedy, výskumu a vývoja, nebude možné realizovať výskum a vývoj na špičkovej európskej úrovni.

Významnú finančnú pomoc z projektu pocítila fakulta pri obstarávaní nového technického vybavenia fakulty, ako napr.: notebooky,  tablety, vizualizéry, tlačiarne a dataprojektory. Ďalej bolo vďaka projektu vybavené laboratórium ekológie špičkovou laboratórnou technikou.

Na záver môžem konštatovať, že projekt „Reforma vzdelávania na Fakulte manažmentu PU v Prešove“ výrazne pomohol fakulte i univerzite a jeho výstupy sú implementované do obsahovej štruktúry jednotiek inovovaných študijných programov.


Zdroj: Na pulze 2016

Autor: Ing. Martin Rovňák, PhD.
Projektový manažér projektu ITMS: 26110230111
Fakulta manažmentu PU v Prešove