Klub absolventov
Fakulty Manažmentu
Prešovskej univerzity v Prešove


Vzacna navsteva z norska na fakulte manazmentu


V dňoch 25. 11. 2015 – 30. 11. 2015 navštívil Fakultu manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove profesor Lasse Berntzen z Nórska, College of South-East Norway, The Business School and Faculty of Social Sciences, Department of Business and Management. Pán profesor navštívil FM PU v Prešove v rámci projektu EHP (Európsky hospodársky priestor). Ide o mobilitný projekt medzi vysokými školami zameraný na študentské a učiteľské mobility za účelom nadviazania a prehĺbenia spolupráce medzi participujúcimi  inštitúciami.

                Pán profesor Berntzen sa počas svojho pobytu na našej univerzite stretol s viacerými predstaviteľmi Fakulty manažmentu PU aj samotnej Prešovskej univerzity. Na stretnutí s pánom dekanom FM PU prof. Ing. Róbertom  Štefkom, PhD. a prodekankou pre zahraničné vzťahy FM PU Mgr. Evou Benkovou, PhD. bola na programe diskusia o možnej budúcej spolupráci v oblasti vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti, v oblasti publikačnej činnosti, v rámci spoločných vedecko-výskumných a edukačných projektov, ako aj v oblasti učiteľských a študentských mobilít na fakultnej úrovni, vzájomné oboznámenie sa so štruktúrou a ponukou študijných programov a foriem výučby na obidvoch inštitúciách, ako aj iné možnosti budúcej spolupráce medzi Fakultou manažmentu  PU a The Business School and Faculty of Social Sciences.

Prof. Berntzen sa v priestoroch Oddelenia pre zahraničné vzťahy FM PU stretol so študentmi a pedagogickými pracovníkmi FM PU, ktorí uspeli vo výberovom konaní na absolvovanie mobility v Nórsku na partnerskej inštitúcii. Cieľom stretnutia bolo predovšetkým odovzdanie informácií potrebných na absolvovanie pobytu a bližšia špecifikácia ich programu v Nórsku.  

Samotní študenti a pedagogickí pracovníci FM PU mali možnosť stretnúť prof. Berntzena na jeho prednáškach, ktoré pán profesor prezentoval v rámci dohodnutého programu svojej mobility. Po jednotlivých prednáškach sa prítomní študenti a vyučujúci zapojili do diskusie o jednotlivých témach prednášok, ale zaujímali sa aj o systém vzdelávania v Nórsku vo všeobecnosti.

Profesor Berntzen navštívil okrem priestorov FM PU na Konštantínovej ulici aj budovu VŠA PU na ulici 17. novembra, kde mal možnosť nazrieť do priestorov univerzitnej knižnice, seminárnych miestností a posluchární a absolvoval aj prehliadku rektorátnych priestorov.

Na záver svojho pobytu získal prof. Lasse Berntzen certifikát o absolvovaní mobility na FM PU v Prešove, ktorý mu odovzdal  pán prorektor pre zahraničné vzťahy PU v Prešove doc. Ing. Ladislav Suhányi, PhD. Na stretnutí sa hodnotili doterajšie splnené úlohy a výstupy v rámci EHP projektu, tak na slovenskej, ako aj nórskej strane. Rozvíjala sa aj diskusia o možnej spolupráci partnerských inštitúcií na univerzitnej úrovni.         

                Záver návštevy na Fakulte manažmentu sa niesol v znamení pozvania pána profesora Berntzena na medzinárodnú vedeckú konferenciu z oblasti manažmentu, ktorú organizuje FM PU na jeseň tohto roku.

 Prvou lastovičkou ďalšej konkrétnej spolupráce medzi Fakultou manažmentu PU a College of South-East Norway, The Business School and Faculty of Social Sciences je súhlas profesora Lasseho  Berntzena s jeho začlenením do edičnej rady vedeckého časopisu FM PU Journal of Management and Business: Research and Practice.  Edičná rada Journalu sa tak rozšírila o ďalšieho vzácneho člena. 


Zdroj: Na pulze 2016

Mgr. Eva Benková, PhD.
Prodekanka pre zahraničné vzťahy Fakulta manažmentu PU v Prešove


Foto: Archív FM PU